Wednesday, October 3, 2007

Tro och vetande

Fastighetsskatt är inte förenligt med kristen moral, har en kristdemokrat kommit på.

Jag tycker i och för sej inte att Bibeln har i den politiska argumentationen att göra (politikens villkor har ju förändrats något sen den skrevs), men eftersom jag samtidigt är en ondsint själ vill jag bara påminna om Jesu så vitt jag vet enda uttalande om skattepolitik, när fariséerna frågade om det var rätt att betala skatt:

Så säg oss [sa fariséerna]; Huru synes dig? Är det rätt, att man
gifwer Kejsarenom skatt, eller ej?
När Jesus märkte deras falskhet, sade han: Hwi fresten I mej, I skrymtare?
Låter mig se myntet på skattpenningen. Och de fingo honom penningen.
Och han sade till dem: Hwars beläte och öfwerskrift är detta?
De sade till honom: Kejsarens. Då sade han: Så gifwer Kejsarenom det
Kejsarenom tillhörer
, och Gudi det Gudi tillhörer.
När de det hörde, förundrade de sig, och öfwergåfwo honom, gångande ifrå
honom.


(Närmare bestämt står detta att läsa i Matt. 22:17-22)

No comments: